Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Kaple sv. Michala

Kaple sv. Michala na místě jižní gotické (?) boční kaple je dnes podélná jednolodní prostora, sklenutá valenou renesanční klenbou s výsečemi a drobnými půlválci místo hřebínků. Po severní straně niky mezi gotickými pilíři, okna segmentová.

Oltáře jsou většinou barokní, portálového typu, s tordovanými sloupy, opatřené užšími nástavci s volutami po stranách, vždy dřevěné mramorované, doplněné dřevěnými figurami. Hlavní oltář sv. Michala s titulním obrazem archanděla Michala jako bojovníka proti herezi z r. 1710 (?) doplňují na postranních brankách obrázky sv. Řehoře a sv. Alžběty. Čtyři sochy archandělů a sousoší Nejsvětější Trojice v nástavci (vše inkarnát, zlacení) vyřezal Jan Jiří Šlanzovský v roce 1718. Architektonický tabernákl je odklizen do depozitáře.

Oltář sv. Barbory s titulním obrazem světice, nad níž se vznáší kalich s hostií, a v nástavci s obrázkem sv. Jana Nepomuckého, je ozdoben plastikami sv. Jana Křtitele a sv. Anny s P. Marií po stranách retáblu, neidentifikovatelného světce a sv. Vavřince nad kládím, dvou andílků nahoře (bílá barva, zlacené detaily) z dílny M. V. Jáckela (1713).

Oltář sv. Františka z Assisi z r. 1732 má titulní obraz od Augustina (?) Vlčka z 20. stol., v nástavci obrázek P. Marie Čenstochovské. Řezby sv. Libora a sv. Blažeje jsou umístěny mezi sloupy, sv. Šebestiána a sv. Rocha nad kládím, andílků a okřídlených hlaviček v nástavci (inkarnát, zlacení).

Klasicistní tabulový oltář sv. Petra z Alkantary nese obraz světce klečícího před křížem a věnčeného andílkem. Sochy andělů a putti zhotovila r. 1781 dílna Ignáce Františka Platzera. Svatostánek je dnes přemístěn k oltáři sv. Barbory. Pod oltářem se nachází hrobka zdejších františkánů, pobitých při protikatolických bouřích v r. 1611.

Barokní dřevěná kazatelna, dokončená r. 1719, má poprsnici ozdobenou reliéfy evangelistů a pozadí řečniště obrázkem sv. Antonína Paduánského. Na stříšce na spojnici akantových volut stojí figura archanděla Michala. Plastiky vyřezal J. J. Šlanzovský v r. 1716. Dřevěné zpovědnice, nad nimiž jsou umístěny varhany s akantem na prospektu, byly zhotoveny v 19. stol. Barokní lavice, dekorované na bocích akantem, byly pořízeny kolem r. 1700.

Závěsné obrazy: Sv. František Serafinský klečící před Nejsvětější Trojicí. Sv. Václav vznášející se k nebi. Sv. Rodina s malým sv. Janem Kř. Sv. Anežka Česká. Pražští františkánští mučedníci a 14 obrazů Křížové cesty z 19. stol. V předsíni se nachází barokní sousoší Piety (dřevo, polychromie) z druhé poloviny 17. stol.

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998