Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Boční oltáře

Boční oltáře v lodi, vrcholně barokní portálového typu, mají na místě retáblu hluboké niky, nad nimi se tyčí nástavce s volutami na bocích. Jsou dřevěné, povrchově upravené imitací mramoru, sochy jsou rovněž dřevěné, bíle natřené se zlacenými detaily, dle klášterních análů je zhotovili dva nejmenovaní řezbáři. Oltář sv. Kateřiny z r. 1727 s obrazem „Disputace sv. Kateřiny s pohanskými učenci“ od Jiřího Viléma Neunhertze zdobí čtyři sochy světic (bez atributů). V nástavci reliéf Božího oka v paprsčité svatozáři, adorovaný dvěma figurami andělů.

Protějškový oltář sv. Františka Serafinského z r. 1722 s obrazem Stigmatizace sv. Františka a sochami františkánských světců sv. Jana Kapistrána, sv. Ludvíka Toulouského, sv. Bonaventury a sv. Bernardina Siónského má v nástavci obraz sv. Kateřiny Boloňské.

Titulní obraz i obraz sv. Josefa v nástavci na oltáři Zvěstování P Marii z r. 1724 namaloval Václav Vavřinec Reiner (dolní signatura, datováno). Oltář zdobí sochy sv. Zachariáše, Jáchyma, Anny a Alžběty a na volutách nástavce sv. Jana Kř. a sv. Jana Ev.

Protějškový oltář sv. Kříže z r. 1726 je bohatou sochařskou kompozicí: uprostřed Ukřižování s P. Marií a sv. Janem na pozadí malované krajiny, po stranách sochy Mojžíše a Abrahámova obět Izáka, ve středu nástavce Bůh Otec a po stranách na volutách anděl a putti. Stěny niky jsou zdobeny reliéfy Snímání z kříže a Ukládání do hrobu. Na mense je postaven obraz Nejsvětějšího srdce Páně z 19. století.


V kapli sv. Antonína Paduánského se nachází barokní štukový mramorovaný oltář sv. Antonína Paduánského portálového typu z r. 1727 s obrazem sv. Antonína a Ježíška. Na tabernáklu stojí sošky sv. Máří Magdalény a sv. Petra (dřevo, zlacení). Ve výklencích po stranách oltáře se nacházejí sochy sv. Anežky České a sv. Terezie z 19. stol.

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998