Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Rohovor se Simonou Skřivánkovou o výuce náboženství

Katechetkou Mgr. Simona Skřivánková vyučuje od roku 2001 v naší farnosti náboženství a v posledních letech také vede každý týden katechezi pro dospělé.

Jak jste se k vyučování náboženství dostala, jaké máte katechetické vzdělání?

Moje spolužačka z Katolické teologické fakulty Mgr. Táňa Lenfeldová, která zde učí předškolní děti a děti z první třídy, mi řekla, že františkáni potřebují někoho na výuku náboženství. Měla jsem po promoci a hledala, kde své studium uplatnit. U benediktinů, v jejichž blízkosti bydlím, učitele náboženství nepotřebovali. Nabídla jsem tedy P. Michalovi, že budu učit u něho ve farnosti. Na KTF UK jsem promovala 8. 12. 2000.

Jaké je Vaše zaměstnání?

Jsem učitelka hry na klavír v Základní umělecké škole, pianistka.

Máte nějaké katechetické (životní) vzory?

Teoreticky sv. Jana Křtitele de la Salle, prakticky P. Jiřího Skoblíka. Jeho schopnost stavět na přirozeném řádu a analogiemi dospět k popisu nadpřirozených hodnot mě vždy fascinovala.

Jak obvykle probíhá Vaše vyučovací hodina?

Po úvodní modlitbě opakuji minulou látku a poté probírám novou, na ni navazující. Snažím se vycházet z Písma a maximálně aktivovat děti k jejich vlastnímu náboženskému myšlení. Společně hledáme odpovědi na otázky, které během hodiny kladu. Pro ilustraci používám předměty či hry, které pomohou lépe pochopit probírané téma. Ke konci hodiny zpíváme, děti mají své vlastní přímluvy.

Jakým způsobem s Vámi spolupracuje farář (nebo farní vikář), jak často se výuky zúčastní?

Otec Michal se letos výuky nezúčastnil, protože měl ve stejnou dobu přípravu katechumenů. Loni byl na hospitaci 3x.

Jak dlouho učíte náboženství?

Třetím rokem.

Mění se v průběhu let zájem o výuku?

Dětí bylo v minulém školním roce v mojí skupině přihlášeno 8 (loni to bylo 9, předloni 13). Skupina mladších dětí (u Mgr. T. Lenfeldové) byla letos na rozdíl od loňska bohatší.

Každou neděli při mši svaté pro rodiče s dětmi je kaple sv. Michala plná. Kolik z těchto dětí se zúčastní výuky náboženství?

Ze mše sv. v neděli tzv. „dětské“ chodí do mojí skupiny 2 dívky, jeden chlapec chodí na „devátou“, někteří vůbec do kostela nechodí – rodiče jim to neumožňují, někdo chodí v neděli do kostela jinam, 1 dívka není ani pokřtěná.

Mohla byste věnovat čas i dospělým ve farnosti?

Nemám tušení o kvalitě náboženského vzdělání dospělých ve farnosti u Panny Marie Sněžné. Kdybych někomu mohla v tomto směru prospět, udělala bych to s velkou radostí v rámci svých možností.

Proč je podle Vašeho názoru náboženské vzdělání důležité?

Umět zacházet s počítačem, domluvit se určitým jazykem s lidmi po celém světě, být odborníkem v určité profesi má svou hodnotu. Umět se orientovat v nauce církve ve věcech náboženských i mimonáboženských umožňuje křesťanům žít plnohodnotný život i ve společnosti, která pro věci víry smysl nemá. Jako křesťané musíme obstát nejen jako dobří lidé a odborníci ve své profesi, ale i jako ti, kdo vydávají světu svědectví o Kristově poselství – evangeliu. Nestačí usmívat se, mluvit o lásce a provozovat charitu. Je třeba učit se od Krista věci hodnotit, křesťansky myslet. Otázku důležitosti náboženského vzdělání probírali i biskupové na svatodušní svátky ve svém pastýřském listě: „Je nutné učit se a prohlubovat znalosti víry, aby člověk ve společnosti jako křesťan obstál“.

Září 2004

Rozhovor připravil František Jirsa