Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Rozhovor s bratrem Kapistránem

Kolik ministrantů chodí v neděli na mši svatou?

To je různé, jelikož mnoho ministrantů nepatří obvodem do naší farnosti, tak k nám dojíždějí. Pravidelně jich chodí šest až osm. Potom jsou takoví, kteří se ukáží méně často. Většina našich ministrantů jsou sourozenci, v tom smyslu, že ministrují třeba dvě až tři děti z jedné rodiny. Pokud odjedou některé na víkend, tak je to hned znát.

Jak probíhá výcvik ministrantů a co se již naučili?

Schůzky probíhají každou neděli po mši svaté a trvají většinou půl až jednu hodinu, podle toho jak obsáhlá je látka, kterou chci probrat. Rodiče pak mají možnost na ně počkat ve farním klubu. Ministranti mají deníčky, do nich si lepí obrázky toho, co probíráme, aby si i doma mohli představit co jak vypadá. Obrázky, a i tedy témata, jsou předměty a úkony při mši svaté, jako jsou posvátné nádoby, oblečení kněze a význam různých úkonů a postojů při mši i mobiliáře kostela. Schůzky se dělí na praktickou a teoretickou část, kdy se ministranti učí jednotlivé věci pojmenovat a také s nimi zacházet. Nácvik je neoddělitelnou součástí, při němž se učí jak správně, a v kterou dobu, vykonávat daný úkon při mši. Učí se průběh církevního roku a jednotlivé svátky, které se snažím s nimi probrat a vysvětlit jejich význam. Schůzky probíhají i formou her a souvisejí s probíranou látkou. Tak si ministranti lépe zapamatují jednotlivé názvy předmětů i úkonů (mnohdy v latině). Většinou existují i české ekvivalenty, a proto latinské názvy zadávám jen zřídka a to tak, že jejich znalost přímo nevyžaduji. Ministranti mě však sami mnohdy příjemně překvapí svými znalostmi. Dále hrajeme hry i pro „pouhé“ potěšení a zábavu. Není mým cílem ministranty jen něco naučit. Chci, aby se i bavili a přitom se blíže poznali.

Budeš mít ministranty na starosti i v příštím roce?

Doufám, že mi tato služba bude opět svěřena. Zatím nevím, že by tomu tak nemělo být. Je to pro mě veliká radost i pocta, jelikož se mi tímto dává od rodičů důvěra k výchově jejich dětí v dané oblasti.

Kde nebo u koho se mohou rodiče a budoucí ministranti hlásit?

Kontaktní osobou jsem nejen já, ale i Vláďa Vašků nebo Vašek Brož. Nejlépe je hlásit se po dětské mši svaté. Maminky, které by rády viděly své dítě u oltáře, se nemusí bát, že se k tomu jejich syn či dcera nehodí nebo že jsou příliš malé či staré. Mezi ministranty slouží prvňáčkové, ale i otcové rodin, kteří mi pomáhají ministranty při mši uhlídat. Já sám jsem začínal ministrovat „až“ ve dvanácti letech.

Mohou se do ministrování zapojit i kluci a holky již „odrostlí“ Luciánovi?

V naší farnost mohou ministrovat jak chlapci tak děvčata, nakonec u oltáře je to vidět. Tato možnost se přímo naskytuje, jelikož v Luciánovi se děti pohybují a tvoří. Návrat do kostelních lavic jim tuto volnost omezí. Kdyby potom přešly k ministrování, nebylo by to omezení tak výrazné. Právě Lucián může děti pomoci u oltáře vést. Řady ministrantů je třeba stále posilovat. Ne všichni jsou u této služby dlouho. Služba u oltáře je nádherná a tady se potom rodí i povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.

Říjen 2007

Rozhovor připravil Vladimír Vašků