Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Duch svatý, pramen smíření - 3. a 4. května 2013

Duch svatý je těžko uchopitelný - ani v pátek večer ani v sobotu se ho nepodařilo vyfotografovat.

Nezbývá tedy než netradičně připomenout ve fotokronice duchovní obnovu slovy a poděkovat všem, kteří se na jejím zdárném průběhu podíleli: Kateřině Lachmanové a bratru Jakubovi za podnětné přednášky, bratru Mojžíšovi za dobrý oběd, Zuzce za hlídání dětí a všem dalším, kteří se na přípravě a průběhu duchovní obnovy podíleli. Hlavní dík patří Simoně za to, že všechno vyprovokovala, organizačně připravila a v průběhu obou dnů spolu s dalšími zajišťovala.

Všichni účastníci si určitě občas vzpomenou na film Boží vzkaz, vezmou alespoň občas do ruky podněty ke zpytování svědomí a zejména nezapomenou na silné svědectví Simony a Mojžíše o odpouštění a smiřování a na dvě SMS zprávy:

Ať ti Pán žehná a obdaří tě radostí a pokojem.

Odpouštím a prosím o odpuštění.