Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

P. Jan Evangelista Urban OFM


1

2

3

4

5

6